Regulamin korzystania z serwisu

Niniejszy regulamin określa ogólne zasady świadczenia e-usługi IKRSIM (zwaną dalej „Usługą”) przez Webpremium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-59), przy ul. Okopowej 47/41, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352980, NIP 7010228257, zwaną dalej WebPremium” w tym w szczególności określa prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora oraz prawa i obowiązki użytkowników korzystających z Serwisu.

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

SERWIS

Prowadzony przez WebPremium w języku polskim serwis o charakterze zamkniętym, utrzymywany przez WebPremium w domenie oraz subdomenach *.ikrsim.webpremium.pl w ramach którego prowadzone są usługi zarządzania szkoleniami oraz budowania standardów pracy oraz świadczone usługi sprzedaży publikacji i wynajmu powierzchni reklamowych.

UŻYTKOWNIK

Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało Konto lub Konta dla Klienta końcowego i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez WebPremium w ramach Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownik jest podmiotem który dokonuje płatności.

KONTO

Prowadzone dla Użytkownika przez WebPremium pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są w ramach Serwisu dane Użytkownika oraz informacje i dane podmiotów powiązanych.

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin Serwisu


2. Warunki uczestnictwa w Serwisie

 1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 2. Założenia Konta w Serwisie osoby fizycznej korzystającej z Serwisu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu tych czynności oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.

 3. W celu założenia Konta należy skorzystać z formularza rejestracji dostępnego na stronie Serwisu.

 4. Zakładając Konto w Usłudze Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od WebPremium dotyczącą produktów i usług oferowanych przez WebPremium.

 5. Z chwilą potwierdzenia założenia Konta Użytkownik zawiera z WebPremium umowę na usługi świadczone w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

 6. WebPremium może uzależnić założenie Konta lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika do momentu weryfikacji poprawności jego danych.

 7. Użytkownik ma pełen wgląd w podane przez siebie w formularzu rejestracyjnym dane. W przypadku zmiany tych danych Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych.

 8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Kont innym osobom i podmiotom. Wyjątkiem od tej reguły jest udostępnienie Konta osobie posiadającej umocowanie prawne do reprezentowania Klienta końcowego w Serwisie.

 9. WebPremium zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta lub Serwisu jest zagrożone.

3. Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu może:

 • Dodawać i edytować swoje dane podane w trakcie zakładania Konta.

 • Dodawać i edytować dane pytań, modułów szkoleniowych, szkoleń, problemów i celów organizacji.

 • Tworzyć analizy i raporty.

 • Dodawać dokumenty elektroniczne.

 • Korzystać z Serwisu przy użyciu zewnętrznych aplikacji za pośrecnictwem API.

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do nie zamieszczania w niej:

 • Jakichkolwiek odnośników do zewnętrznych aplikacji i serwisów WWW z wyjątkiem danych podawanych w trakcie zakładania Konta.

 • Jakichkolwiek informacji o podtekstach seksualnych naruszających lub mogących naruszyć normy moralne lub etyczne, w szczególności zdjęć i innych treści pornograficznych.

 • Jakichkolwiek treści wulgarnych lub powszechnie uznawanych za obraźliwe.

 • Informacji mogących naruszyć dobre imię osób trzecich.

 • Informacji objętych tajemnicą prawną.

 1. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik zamieszczając w Usłudze jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, m.in. dane innych właścicieli, współwłaścicieli i mieszkańców nieruchomości mieszkalnych, a także wykonawców usług świadczonych w/w grupie osób, oświadcza, iż posiada zgodę tych osób na dysponowanie ich danymi osobowymi.

 3. Użytkownik zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek pliki graficzne, kod HTML i XHTML, CSS oświadcza, iż jest ich właścicielem lub posiada prawa dysponowania nimi.

 4. Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do nie podejmowania działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zamieszczać w Serwisie plików, skryptów lub fragmentów kodu mogących zakłócić działanie Serwisu.

 5. WEBHR zastrzega sobie prawo do kasowania informacji określonych w art. 3.3.bez ostrzeżenia.

 6. WebPremium zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia bez ostrzeżenia Konta Użytkownika, który nie przestrzega powyższych postanowień.

 7. W przypadku usunięcia Konta w sposób opisany powyżej Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

 8. WebPremium zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta użytkownika, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne lub cywilne związane z Serwisem.

 9. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych, loga, układu i kompozycji Serwisu przysługują WebPremium. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników elementów graficznych, loga, układu i kompozycji Serwisu bez zgody WebPremium.

4. Korzystanie z funkcjonalności Serwisu

 1. Prawo do korzystania z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu mają zarejestrowani Użytkownicy.

 2. Dodawanie i edycja jakichkolwiek danych do Serwisu odbywa się tylko za pomocą przewidzianych w Serwisie w tym celu formularzy i mechanizmów importu danych.

 3. Płatności za w/w czynności określa Tabela płatności dostępna na stronie produktowej Serwisu.

 4. Walutą płatności są złotówki. Transakcje płatnicze zabezpieczone są protokołem https. Obciążenia konta płacącego zlecane są natychmiast w chwili dokonania płatności.

 5. Użytkownik wykonując w/w czynności zobowiązuje się do przestrzegania postanowień określonych w pkt. 3.

5. Inne usługi Serwisu

 1. WebPremium udostępnia Użytkownikom usługi polegające na sprzedaży publikacji i wynajmie powierzchni reklamowych.

 2. Zasady oraz płatności wynajmu powierzchni reklamowych oraz płatności za nie określają osobne regulaminy.

6. Odpowiedzialność

 1. Użytkownik korzystający z Serwisu ponosi wszelką odpowiedzialność za wprowadzaną przez siebie treść, w szczególności za prawdziwość, bezpieczeństwo, legalność i rzetelność oraz zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno – etycznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 2. WebPremium nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu.

 3. WebPremium nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z wprowadzanymi danymi przez podmioty trzecie.

 4. WebPremium nie sprawdza danych, zamieszczanych przez Użytkowników ani nie ponosi odpowiedzialności za ich jakość, bezpieczeństwo, legalność i prawdziwość.

 5. Jeżeli podmiot trzeci wystąpi przeciwko WebPremium z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującego prawa, zwyczajów lub norm moralno - etycznych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu i doprowadzić do zwolnienia WebPremium z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem w/w osób. Nadto Użytkownik naprawi WebPremium wszelką szkodę wywołaną danym wystąpieniem, jak również zwróci wszelkie poniesione przez WebPremium koszty.

 6. WebPremium może zawiesić na czas określony lub nieokreślony lub usunąć Konto Użytkownika jeśli narusza on postanowienia Regulaminu.

 7. Użytkownik którego Konto jest zawieszone nie może w tym samym czasie rejestrować innego Konta.

 8. WebPremium nie odpowiada za jakość działania dostawców Internetu. W szczególności WebPremium nie odpowiada za przerwy i awarie w dostępie sygnału przez łącza internetowe.

 9. WebPremium nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwisów WWW, do których prowadzą odnośniki zamieszczone w Serwisie. W szczególności WebPremium nie ponosi odpowiedzialności za treść, legalność, bezpieczeństwo, jakość, ofertę oraz realizację i następstwa skorzystania z oferty tychże serwisów.


7. Prywatność i poufność

 1. WebPremium zbiera i przetwarza podane przez Użytkowników dane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą załącznik do Regulaminu.


8. Zmiany regulaminu

 1. WebPremium może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez WebPremium, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.

 2. Użytkownik zostanie powiadomiony e-mailowo o zmianach Regulaminu i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z WebPremium ze skutkiem określonym w art. 9.

 3. W przypadku odmowy akceptacji zmiany regulaminu, na pisemne żądanie Użytkownika, WebPremium zwróci Użytkownikowi wniesione opłaty za niewykorzystany okres abonamentu w ciągu 14 dni od otrzymania podpisanej kopii faktury korygującej.


9. Rozwiązanie umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę z WebPremium z końcem terminu obowiązywania abonamentu.

 2. Rozwiązanie umowy nie wpływa na dostęp Użytkownika do innych usług Serwisu.

 3. WebPremium może rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu uiszczonych opłat w przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszego Regulaminu, w szczególności art. 3.


10. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są przez WebPremium realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację należy składać pisemnie. W reklamacji należy zawrzeć login Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. W przypadku, gdy dane podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, WebPremium przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Użytkownika z prośbą o ich uzupełnienie.

 4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta użytkownika.


11. Prawo właściwe i spory

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a WebPremium, której przedmiotem są usługi świadczone przez WebPremium w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez WebPremium w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 3. Jeżeli któryś z elementów Regulaminu zostanie uznany prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważny, pozostałe części Regulaminu pozostają w mocy.


12. Dane kontaktowe dla celów obsługi klienta

 1. Obsługa klienta prowadzona jest pod adresem wskazanym w Części 1. Definicje.


Warszawa 1 stycznia 2018.

Copyright WebPremium Sp. z o.o.